Kallelse till årsmöte


Härmed kallas medlemmarna i föreningen IPMS Stockholm till årsmöte.

Tid: Söndagen den 28:e februari 2021 kl. 19.00

Plats: Digitalt via Zoom. Länk och instruktioner skickas ut i förväg.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 31:e januari 2021. Skickas till styrelsen@ipmsstockholm.se

Årsmöteshandlingarna skickas till medlemmarna via E-post senast den 14:e februari 2021.

 

Förslag till dagordning:

1) Mötets öppnande

2) Val av mötesordförande och mötessekreterare

3) Justering av röstlängd

4) Fastställande av dagordning

5) Fråga om mötets behöriga utlysande

6) Val av två justeringspersoner och tillika rösträknare

7) Adjungeringar

8) Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut

9) Revisionsberättelse

10) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11) Behandling av förslag från styrelsen

12) Behandling av motioner

13) Fastställande av verksamhetsplan och budget

14) Fastställande av medlemsavgift för påföljande verksamhetsår.

15) Val av ordförande

16) Val av övriga styrelseledamöter

17) Val av valberedning

18) Val av revisorer

19) Övriga frågor

20) Mötets avslutande

 

Hälsningar från styrelsen i IPMS Stockholm.

Joakim Hultman, ordförande

Mikael Vannestam, vice ordförande

Hans Fehrnström, sekreterare

Kai-Mikael Jää-Aro, kassör

Peter Reinders, ledamot.