Kallelse till IPMS Stockholms årsmöte 2016


Chairmans Hammer

Härmed kallas medlemmarna i föreningen IPMS Stockholm till årsmöte.

Tid: Tisdagen den 16:e februari 2016 kl. 19.00
Plats: Föreningslokalen, Hägervägen 60, Enskede

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 19:e januari 2016. Skickas till styrelsen@ipmsstockholm.se

Årsmöteshandlingarna skickas till medlemmarna via e-post senast den 2:a februari 2016.

Förslag till dagordning:

1) Mötets öppnande
2) Val av mötesordförande och mötessekreterare
3) Justering av röstlängd
4) Fastställande av dagordning
5) Fråga om mötets behöriga utlysande
6) Val av två justeringspersoner och tillika rösträknare
7) Adjungeringar
8) Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut samt revisorernas berättelse
9) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10) Behandling av förslag från styrelsen
11) Behandling av motioner
12) Fastställande av verksamhetsplan och budget
13) Fastställande av medlemsavgift för påföljande verksamhetsår.
14) Val av ordförande
15) Val av övriga styrelseledamöter, valberedning och revisorer
16) Övriga frågor
17) Mötets avslutande

Hälsningar från styrelsen i IPMS Stockholm.

Joakim Hultman, ordförande
Hans Fehrnström, vice ordförande
Johan Hugogård, sekreterare
Kai-Mikael Jää-Aro, kassör
Mikael de Bourg Wetterlund, ledamot