Kallelse till årsmöte!


Härmed kallas medlemmarna i föreningen IPMS Stockholm till årsmöte.

Tid: Onsdagen den 2:a februari 2022 kl. 19.00

Plats: Agnes Lagerstedts gata 6

1) Mötets öppnande

2) Val av mötesordförande och mötessekreterare

3) Justering av röstlängd

4) Fastställande av dagordning

5) Fråga om mötets behöriga utlysande

6) Val av två justeringspersoner och tillika rösträknare

7) Adjungeringar

8) Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut

9) Revisionsberättelse

10) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11) Behandling av förslag från styrelsen

12) Behandling av motioner

13) Fastställande av verksamhetsplan och budget

14) Fastställande av medlemsavgift för påföljande verksamhetsår.

15) Val av ordförande

16) Val av övriga styrelseledamöter

17) Val av valberedning

18) Val av revisorer

19) Övriga frågor

20) Mötets avslutande

Hälsningar från styrelsen i IPMS Stockholm.

Joakim Hultman, ordförande

Niclas Tjäder, vice ordförande

Hans Fehrnström, sekreterare

Kai-Mikael Jää-Aro, kassör

Peter Reinders, ledamot

Mikael Vannestam, ledamot

Sista datum för inlämning av motioner är den 3/1 – 2022.