Regler och Principer


Reglernas grundstenar

Regelverket för en modelltävling består i princip av tre sinsemellan oberoende grundstenar:

 1. Regler för klassning samt behöriga modeller
 2. Bedömningskriterier och poängsättning
 3. Premiering.

Våra principer

Principerna presenteras utan rangordning:

 1. Vi bedömer det synliga resultatet.
 2. Modellens egenskaper avgör klassningen
 3. 08-Open ska vara en tävling öppen för alla modellbyggare.
 4. Alla modeller bedöms. Resultatet publiceras.
 5. Likt ska tävla mot likt.
 6. Reglerna ska fungera oavsett tävlingens storlek.
 7. Klasserna ska vara av hanterlig storlek för domarna.
 8. Reglerna ska “tåla” framtida förändringar i modellutbudet/marknaden.

Kommentarer till principerna:

Målet är att grundreglerna ska hantera majoriteten av modellerna med undantag för ett fåtal kategorier där man vill ge möjlighet att premiera särskilda egenskaper, detta gäller kategorierna Tema, Diorama och Fabriksbyggda modeller.

  1.      Vi bedömer det synliga resultatet.

Vi tar inte hänsyn till nedlagt arbete, svårighet eller kvalitet på byggsatsen.

  2.      Modellens egenskaper avgör klassningen.

Vi tar bort byggmetod. Dagens modeller innehåller mer och mer både fotoets och resindelar och det är i praktiken omöjligt att definiera vad som är tillåtet att ha med eller ej.  Detta leder till att klasser måste finfördelas på fler kriterier än idag för att de ska vara hanterliga. Vi kommer att få kategorier med fler modeller än tidigare så vi måste vara beredda på att kunna göra ytterligare finfördelning. Vi har angivit riktlinjer för finfördelning som får tillämpas från fall till fall.

  3.      08-Open ska vara en tävling öppen för alla modellbyggare.

Tävlingen 08-Open är öppen för alla modellbyggare och alla sorters modeller.

Vi har under regelarbetet även övervägt att ha någon slags ”mästarklass” där man måste kvalificera in genom tidigare resultat. En sådan klass skulle kunna ha ett eget regel- och bedömningssystem. Vi har tills vidare inte gått vidare med denna idé eftersom vi inte tror att det finns tillräckligt stort underlag för ytterligare uppdelning av befintliga klasser.

  4.      Alla modeller bedöms. Resultatet för alla modeller publiceras.

Alla modeller skall bedömas enligt de kriterier som fastläggs. Resultatet protokollförs och publiceras. Vi anser att det ligger en styrka i att alla modeller får en enhetlig bedömning.

Det har erfarenhetsmässigt visat sig att modeller som vid en första anblick inte är så framträdande kan växa vid en noggrannare bedömning. Resultatet skall publiceras i sin helhet.

  5.      Likt ska tävla mot likt.

Vår grundtanke är att man inom en klass skall tävla mot jämförbara objekt.

Historiskt har helikoptrar och artilleripjäser ibland tvingats att slås samman med flyg resp. mil fordon vilket varit mindre bra. Vi har infört några nya kategorier, Helikopter, Artilleri, Formelbil, Ubåt, Vignette, Scratch.

Scratchkategorin har skapats för att ge möjlighet för de som vill skapa egna modeller, bygga vacuumformade eller göra väldigt stora konverteringar.

  6.      Reglerna ska fungera oavsett tävlingens storlek.

Vi har kompletterat med riktlinjer för ytterligare finfördelning av klasserna.

En begränsande faktor med detta regelverk är antalet domare, så om antalet modeller skulle bli väldigt mycket större så får vi problem. Genom att vi kräver föranmälning får vi en viss kontroll i tid så att vi kan vidta åtgärder. Vi bedriver också aktivt utbildning av domare inom föreningen.

  7.      Klasserna ska vara av hanterlig storlek för domarna.

Vårt mål är att en klass skall omfatta upp till 20 modeller. Vi har gjort det möjligt för tävlingsledningen att göra en finfördelning på ytterligare kriterier. Vi strävar efter att likt ska tävla mot likt och att undvika finfördelade klasser med bara en modell.

  8.      Reglerna ska “tåla” framtida förändringar i modellutbudet/marknaden.

Vi har tagit bort kravet på byggmaterial av plast.

Modellen skall vara ett resultat av byggarens arbete och det skall gå ett bedöma enligt bedömningskriterierna. Undantaget utgörs av kategorin Fabriksbyggda modeller (Z) där byggaren ges möjlighet att ställa ut med förbättrade ”die-cast”.

Övrigt

Återanvändning

Vi tillåter återanvändning av tidigare premierade modeller i betydligt större grad än tidigare. En premierad modell kan återanvändas vid ett senare tillfälle i en annan kategori. Så teoretiskt kan man t.ex. nyttja samma pansarmodell i klasserna pansar, tema, vignette och diorama eftersom man har olika bedömningskriterier eller fler objekt i respektive kategori.

Storlek på klasser.

Kategorierna är fasta. Detta innebär att minsta antalet modeller i en kategori är en. Om vi bara har en modell i en kategori så bedöms den och blir automatiskt klassegrare. Sannolikheten för att detta skulle ske är liten men kan ju förekomma i någon av de mer ”udda” kategorierna.

Kategorier och bedömning

Observera: För kategorierna Diorama, Temasamling och Fabriksbyggda gäller särskilda bedömningsregler (se sist i detta avsnitt).

Kategori A, B, C, D, F, H, P, Q, R, U, V, X, Y och Ö

Utgångsläget är en byggsats, injektionsgjuten eller av annan typ, såsom multimedia, high-tech, resin eller delvis vacuumformad. Helt vacuumformade modeller samt konverterade och/eller friskulpterade figurer hänvisas till Kategori Scratch.
Modellen behöver dock inte bestå av delar från enbart en byggsats. Det är alltså tillåtet med s.k. cross-kitting eller kit-bashing. Mycket avancerade konverteringar där slutresultatet har mycket liten, eller ingen likhet, med utgångsbyggsatsen hänvisas alltså till kategori Scratch.

För kategorierna A, B, C, D, F, H, P, Q, R, U, V, X, Y och Ö bedöms

 • Helhetsintryck
 • Byggteknik
 • Detaljintryck
 • Målning & finish

I kategori Vignette (Y) bedöms alla ingående objekt inklusive basplattan som en helhet. I de övriga kategorierna bedöms enbart modellen även om denna skulle stå på en basplatta tillsammans med ev. kringutrustning.

Kategori Scratch (S)

Modellen skall huvudsakligen bestå av egentillverkade delar.
Hit hänvisas också helt vacuumformade modeller samt konverterade och/eller friskulpterade figurer.
Mycket avancerade konverteringar hänvisas också till denna kategori.

I kategori Scratch (S) bedöms:

 • Helhetsintryck
 • Byggteknik
 • Detaljintryck
 • Målning & finish

Kategori Diorama (X)

Objekt som anmäls i kategorin Diorama skall på något sätt skildra en pågående händelse eller en specifik situation. Valfritt antal modeller och/eller figurer får ingå i ett diorama och bedöms som en helhet.

I kategorin Diorama bedöms

 • Helhetsintryck
 • Byggteknik
 • Detaljintryck
 • Målning & finish
 • Idé & komposition

Poängen för Idé och komposition viktas dubbelt.

Kategori Temasamling (T)

En temasamling skall bestå av minst tre modeller eller figurer. En temasamling skall vara en liten miniutställning över ett valfritt tema. Exempel på temasamling kan vara flygplanstyper som genom åren tjänstgjort vid ett visst förband, alla versioner av ett visst fordon, eller ett liknande väldefinierat tema. I presentationen av en temasamling är bakgrunder, draperingar etc. tillåtna.

I kategorin Temasamling bedöms:

 • Idé (skall presenteras skriftligen)
 • Presentation
 • Modellkvalité

Kategori Fabriksbyggda (Z)

Vi har märkt att det finns ett intresse att förbättra fabriksbyggda modeller och vi vill ge de som sysslar med detta en möjlighet att tävla mot varandra. Till denna kategori hänvisas alla fabriksbyggda modeller t.ex modelljärnvägsmodeller, eller fabriksbyggda modeller i plast, metall, mm.

I kategorin Färdigbyggda bedöms

 • Helhetsintryck
 • Detaljintryck

Kategori Z är relativt ny och vi ser gärna att de tävlande lämnar synpunkter och ger tävlingsledningen feedback så att vi kan utveckla tävlingsformerna för denna kategori.

Klassindelning

Så här går klassningen till (exempel):
Byggaren har på sin modellspecifikation definierat modellen som: Flyg – Skala 1/48 – Propeller – Antal motorer = 2

När sekretariatet granskat modellspecifikationen placerar man den i en klass, t ex “Propellerplan, skala 1/48 och större”.

Om sekretariatet däremot finner uppgifter på modellspecifikationen som inte stämmer eller är fel ifyllda så placeras modellen i den klass som stämmer bäst in.

Fyll alltså i modellspecifikationerna noggrant och korrekt så blir både Du och sekretariatet glada och nöjda! Observera igen, du skall inte anmäla din modell i någon viss klass utan enbart beskriva den. Det är tävlingssekretariatets uppgift att placera in modellerna i de olika klasserna!

Målet är att inte ha klasser som överstiger 20 modeller (undantag kan dock förekomma). Blir det någon extremt stor klass försöker sekretariatet hitta ett vettigt sätt att dela upp klassen i två (eller flera) nya klasser.

Riktlinjerna för en sådan ytterligare finfördelning varierar mellan kategorier och kan utgöras av t.ex. en/flera motorer, nationalitet, tidsperiod, band/hjul/halvbandare mm.

08-Open regler

Ordningsregler

På grund av platsbrist kan tävlingsledningen vara tvungen att flytta hela klasser eller enskilda modeller alternativt avlägsna basplattor i klasser där dessa inte bedöms. Blir du ombedd att flytta din modell/basplatta, gör det! I övrigt, följ tävlingsledningens och funktionärernas anvisningar!
Modeller och annat får inte ställas ut på eget initiativ inom evenemangets lokaler. Utställda modeller får ej vidröras av andra än utställningsfunktionärer och tävlingsdomare. Kontakta tävlingsledningen om du behöver justera något på din modell!
Man får inte peka ut någon modells fel eller förtjänster för domarna annat än på direkt förfrågan från dessa.
Samtliga utställare förväntas hjälpa till med att se till att publiken håller fingrar och nedhängande kläder och annat borta från modellerna.
Alla transportförpackningar skall vara försedda med namn och förvaras utanför lokalerna, eller på anvisad plats i hallen.
Tävlingsledningen ansvarar inte för utställda modeller.

Tävlingsregler

§ 1. Behöriga modeller

Modell måste vara byggd av den/de person/er som lämnat in anmälan. Undantag från denna regel är klass Z- fabrikstillverkade.

Byggarens namn får ej anges på modellspecifikationen, modellen eller basplattan (motsvarande).

Modeller som tidigare år vunnit pris i 08-Open får ej deltaga i samma kategori.

Modellen får vara placerad på en basplatta, som kan vara neutral eller föreställa förebildens naturliga underlag (jord, betong, vatten etc.). Kringutrustning och figurer får finnas med på plattan.

Tävlingsledningen har i extrema fall rätt att utesluta modeller som kan väcka grov anstöt hos publiken.

§ 2. Storlek på klasser

Minst ett objekt måste deltaga i en finfördelad kategori (klass) för att den ska bedömas.

§ 3. Uppdelning av klasser.

Tävlingsledningen äger rätt att dela upp en klass i flera nya klasser, förutsatt att dessa kommer att innehålla minst ett objekt.