Kallelse till årsmöte, 6/2 – 2018


Härmed kallas medlemmarna i föreningen IPMS Stockholm till årsmöte.

Tid: Tisdagen den 6:e februari 2018 kl. 19.00
Plats: Föreningslokalen, Hägervägen 60, Enskede

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 9:e januari 2018. Skickas till styrelsen@ipmsstockholm.se
Årsmöteshandlingarna skickas till medlemmarna via e-post senast den 23:e januari 2018.

Förslag till dagordning:

1) Mötets öppnande
2) Val av mötesordförande och mötessekreterare
3) Justering av röstlängd
4) Fastställande av dagordning
5) Fråga om mötets behöriga utlysande
6) Val av två justeringspersoner och tillika rösträknare
7) Adjungeringar
8) Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut samt revisorernas berättelse
9) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10) Behandling av förslag från styrelsen
11) Behandling av motioner
12) Fastställande av verksamhetsplan och budget
13) Fastställande av medlemsavgift för påföljande verksamhetsår.
14) Val av ordförande
15) Val av övriga styrelseledamöter
16) Val av valberedning
17) Val av revisorer
18) Övriga frågor
19) Mötets avslutande

Hälsningar från styrelsen i IPMS Stockholm.

Joakim Hultman, ordförande
Hans Fehrnström, vice ordförande
Johan Hugogård, sekreterare
Kai-Mikael Jää-Aro, kassör
Mikael de Bourg Wetterlund, ledamot
Mikael Vannestam, ledamot