Kallelse till årsmöte 5/2-2019
Härmed kallas medlemmarna i föreningen IPMS Stockholm till årsmöte.

Tid: Tisdagen den 5:e februari 2019 kl. 19.00

Plats: Föreningslokalen, Hägervägen 60, Enskede

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 8:e januari 2019. Skickas till styrelsen@ipmsstockholm.se
Årsmöteshandlingarna skickas till medlemmarna via e-post senast den 22:a januari 2019.

Förslag till dagordning:

1) Mötets öppnande
2) Val av mötesordförande och mötessekreterare
3) Justering av röstlängd
4) Fastställande av dagordning
5) Fråga om mötets behöriga utlysande
6) Val av två justeringspersoner och tillika rösträknare
7) Adjungeringar
8) Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
9) Revisionsberättelse
10) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11) Behandling av förslag från styrelsen
12) Behandling av motioner
13) Fastställande av verksamhetsplan och budget
14) Fastställande av medlemsavgift för påföljande verksamhetsår.
15) Val av ordförande
16) Val av övriga styrelseledamöter
17) Val av valberedning
18) Val av revisorer
19) Övriga frågor
20) Mötets avslutande


Hälsningar från styrelsen i IPMS Stockholm.


Joakim Hultman, ordförande
Mikael Vannestam, vice ordförande
Hans Fehrnström, sekreterare
Kai-Mikael Jää-Aro, kassör
Lisa Stråhle, ledamot
Lars Enfjord, ledamot