Stadgar för IPMS Stockholm


 

§ 1    Namn

Föreningens namn är IPMS Stockholm., nedan kallad föreningen.

§ 2    Status

Föreningen är en fristående lokalförening inom IPMS Sverige och är politiskt, religiöst och kommersiellt obunden.

§ 3    Syfte

Föreningen har till syfte att främja och sprida intresset för byggandet av plastmodeller samt att verka som en intresseorganisation för dem som sysslar med denna hobby.

§ 4    Medlemskap         

Medlemskap i föreningen är öppet för enskilda personer som stöder föreningens syfte. Medlemskap löper per kalenderår, genom inbetalning av medlemsavgift som fastställts av årsmötet.

Individ kan uteslutas ur föreningen eller nekas medlemskap om individen uppträder så att föreningens verksamhet eller anseende påtagligt skadas. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen och gäller fram till nästa årsmöte.

Allt deltagande i föreningens aktiviteter, så som möten och andra evenemang, kräver medlemskap i föreningen. Dock tillåts intresserade att fritt delta vid ett par möten innan de blir medlemmar i föreningen. Styrelsen kan bjuda in personer som ej är medlemmar att deltaga i enstaka aktiviteter.

§ 5    Årsmöte

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet där varje närvarande medlem, som varit medlem under det verksamhetsår som mötet avser, har en röst. Beslut fattas genom omröstning med enkel majoritet utom i ärenden enligt §§ 10-11. Om så begärs ska beslut ske genom votering. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Årsmöte hålls i februari. Kallelse med förslag till dagordning ska utannonseras, på föreningens hemsida och/eller via e-post, senast sex veckor före mötet. Motioner ska ha inkommit till styrelsen senast fyra veckor före mötet. Erforderliga handlingar ska finnas tillgängliga senast två veckor före mötet.

Årsmötet ska protokollföras och protokollet ska finnas tillgängligt för medlemmarna senast en månad efter mötet.

I dagordningen skall minst följande punkter ingå:

1)             Mötets öppnande

2)             Val av mötesordförande och mötessekreterare

3)             Justering av röstlängd

4)             Fastställande av dagordning

5)             Fråga om mötets behöriga utlysande

6)             Val av två justeringspersoner och tillika rösträknare

7)             Adjungeringar

8)             Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut samt revisorernas berättelse

9)             Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10)         Behandling av förslag från styrelsen

11)         Behandling av motioner

12)         Fastställande av verksamhetsplan och budget

13)         Fastställande av medlemsavgift för påföljande verksamhetsår

14)         Val av ordförande

15)         Val av övriga styrelseledamöter, valberedning och revisorer

16)         Övriga frågor

17)         Mötets avslutande

§ 6    Extra årsmöte

Extra årsmöte kan hållas inom en månad antingen efter det att minst 10 medlemmar skriftligen till styrelsen begär detta eller efter beslut av styrelsen. Kallelse med förslag till dagordning ska utannonseras senast fyra veckor före mötet och erforderliga handlingar ska finnas tillgängliga senast två veckor före mötet. Vid ett extra årsmöte kan endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§ 7    Styrelse

Styrelsen leder föreningens verksamhet och svarar för dess ekonomi samt upprätthåller kontakten med andra IPMS-föreningar.

Styrelsen består av ordförande och minst fyra och max sex ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt vid behov arbetsutskott. Mandatperioden är ett år och löper från ett till nästföljande årsmöte.

Styrelsen är beslutför om minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet och vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. När minsta antalet ledamöter är närvarande krävs enhällighet för giltigt beslut.

Styrelsen måste sammanträda minst fyra gånger per kalenderår.

Styrelsen har att upprätta budgetförslag för kommande år inför årsmötet.

§ 8    Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår löper per kalenderår.

§ 9    Ekonomi

Föreningen finansierar sin verksamhet genom medlemsavgifter, ev. överskott på verksamheter som föreningen bedriver, bidrag o.d.

Föreningens räkenskaper löper per kalenderår.

Ordförande och kassör äger rätt att var för sig teckna föreningens firma.

§ 10  Stadgeändring

För ändring av stadgarna krävs beslut av årsmötet med minst två tredjedelars majoritet av de närvarande medlemmarna.

§ 11  Upplösning

För upplösning av föreningen krävs beslut av två på varandra följande årsmöten med minst två tredjedelars majoritet. Det sista årsmötet beslutar om dispositionen av ev. kvarstående medel och kvarlåtenhet.

 

Ersätter stadgar daterade 2013-02-15, efter årsmöte 2015-03-14

(Senaste ändring utgörs av §5 punkt 13 i dagordningen markerad med fet och kursiv text.)